Algemene voorwaarden Grow up box

Artikel 1 Definities

1.1 Grow up box VOF, gevestigd te Son en Breugel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78763460, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als ‘verkoper’.
1.2 De wederpartij van verkoper, (a) handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf of (b) niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als ‘koper’.
1.3 ‘Partijen’ zijn verkoper en koper samen.
1.4 Met de ‘overeenkomst’ wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen, die tot stand komt op het moment dat koper het aanbod van verkoper op de daartoe door verkoper aangewezen wijze heeft aanvaard en de koper heeft voldaan aan alle voorwaarden die uitdrukkelijk aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden, waaronder in een voorkomend geval, het voldoen van de overeengekomen (vooruit)betaling.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper. 2.2 Afwijken van deze algemene voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

Artikel 3 Betaling

3.1 De volledige koopsom wordt door particulieren, niet handelend in de uitoefening   van beroep of bedrijf, onmiddellijk in de webshop voldaan. Organisaties, handelend in uitvoering van beroep of bedrijf kunnen daarnaast via factuur betalen.
3.2 Betaalt koper niet op tijd, is deze, nadat hij door de verkoper is gewezen op de te late betaling en de verkoper de koper een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de verkoper gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
3.3 Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan verkoper te betalen.

Artikel 4 Aanbiedingen, offertes en prijs

4.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
4.2 Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4.3 De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs (a) inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen en (b) exclusief verzendkosten.

Artikel 5 Verzendkosten

5.1 De bezorging wordt veelal verzorgd door PostNL, met het tarief van €6,50 per pakket per adres. In deze prijs zijn inpak- en verpakkingskosten opgenomen.

Artikel 6 Herroepingsrecht

6.1 De koper, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf (consument) krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de koper is ontvangen.
6.2 Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens zijn specificaties op maat zijn gemaakt.
6.3 De koper kan het herroepingsformulier van verkoper, aan deze algemene voorwaarden gehecht als ‘Bijlage I: Modelformulier voor herroeping’, gebruiken.
6.4 Tijdens de bedenktijd van 14 dagen zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij per volledige box alle ongebruikte en onbeschadigde producten en alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verzendverpakking aan verkoper retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
6.5 Artikelen 6.1, 6.2 en 6.4 zijn ook van toepassing op de koper die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Artikel 7 Oplevering en risico-overgang

7.1 Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper.   

Artikel 8 Onderzoek, reclames

8.1 Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
8.2 Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten binnen 10 werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door koper schriftelijk bij verkoper worden ingediend.
8.3 Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft verkoper het recht om óf te herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en koper een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs.
8.4 Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, kleur, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan verkoper worden tegengeworpen.
8.5 Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst.
8.6 Na het verwerken van de goederen bij koper worden geen reclames meer geaccepteerd.

Artikel 9 Afbeeldingen

9.1 Verkoper heeft de grootste zorg besteed aan de afbeeldingen op de website. Toch kan het voorkomen dat de geleverde artikelen qua kleur of samenstelling afwijken van de op de website getoonde foto’s. Verkoper is niet aansprakelijk voor de verschillen tussen de foto’s en de werkelijkheid.

Artikel 10 Levering

10.1 Levering geschiedt ‘af fabriek/winkel/magazijn’. Dit houdt in dat alle kosten van de levering voor koper zijn.
10.2 K
oper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
10.3 Indien koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en risico van koper op te slaan.
10.4 Indien de zaken worden bezorgd, is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.
10.5 Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.
10.6 Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn moet koper verkoper schriftelijk in gebreke stellen.
10.7 Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Verkoper is bij levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren.
10.8 Indien bepaalde artikelen in de bestellingen niet beschikbaar zijn, stelt verkoper koper zo spoedig mogelijk op de hoogte via telefoon of e-mail. Het eventuele (aan)betaalde bedrag zal uiterlijk binnen veertien dagen worden terugbetaald.

Artikel 11 Overdracht van rechten

11.1 Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.  

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

12.1 De bij verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van verkoper totdat koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan verkoper zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
12.2 Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft verkoper het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Een verlate levering kan in dat geval niet aan verkoper worden tegengeworpen.
12.3 Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft verkoper het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat koper volledig en conform afspraak heeft betaald.
12.4 In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 Verkoper kan slechts aansprakelijk zijn voor zover deze gebaseerd is op een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.
13.2
De omvang van iedere aansprakelijkheid van verkoper is steeds beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde producten, waardoor of in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan.
13.3 De in artikel 13.2 van deze algemene voorwaarden omschreven beperking van de omvang van de aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden (en leidinggevende ondergeschikten) van verkoper.
13.4 Onder voorbehoud van alle andere rechten, is verkoper in geen geval gehouden tot enige schadevergoeding indien:
– een bestelling niet aangenomen kan worden door verkoper;
– het geleverde product afwijkt van de foto’s in de webshop;
– de producten tijdens transport door de consument beschadigd raken;
– de schade te wijten is aan fouten van de koper, of enige derde, waaronder foutieve instructies, foutieve manoeuvres, verkeerde bediening of transformaties; of
– de gebreken het gevolg zijn van de overeenstemming van de goederen met dwingende voorschriften die door de overheid zijn opgelegd.

Artikel 14 Klachtplicht

14.1 Koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan verkoper. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat verkoper in staat is hierop adequaat te reageren.
14.2 Is een klacht gegrond, dan is verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.

Artikel 15 Garanties

15.1 Verkoper garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat koper voornemens is ervan te maken. Indien de door verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent, of de leverancier van die producent, wordt verstrekt. Deze garantie geldt voor een periode van één kalenderjaar na ontvangst van het verkochte door koper.
15.2 De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer – zonder toestemming – koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
16.2 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar verkoper is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
16.3 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
16.4 Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

 Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

  (dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Grow up box

info@growupbox.nl

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]* de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]* de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, herroept/herroepen*

–        Ordernummer 

–        [Naam koper(s)] 

–        [Adres koper(s)] 

–        [Handtekening koper(s)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.